Sprawy spadkowe

icon

Sprawy związane z dziedziczeniem to jedna z bardziej skomplikowanych gałęzi prawa. Dlatego ważne jest, aby zasięgnąć profesjonalnej porady adwokata, który ma doświadczenie w prowadzeniu takich spraw i będzie towarzyszył Państwu na każdym etapie sprawy o dział spadku.

icon

Sprawy spadkowe Szczecin

Jednym z najważniejszych działów prawa cywilnego jest prawo spadkowe, które reguluje kwestie praw i obowiązków majątkowych związanych z dziedziczeniem. Specjalizuję się m.in. w doradztwie i reprezentowaniu Klientów w sprawach spadkowych, takich jak kwestie zachowku, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku.

Adwokat Szczecin – prowadzenie spraw spadkowych

Sprawa o zabezpieczenie spadku to postępowanie sądowe, które ma na celu zabezpieczenie majątku spadkowego przed rozporządzaniem nim przez osoby nieuprawnione lub podejmowaniem niekorzystnych decyzji przez spadkobierców. Osobie, która chce zabezpieczyć spadek (np. spadkobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel spadkowy), przysługuje prawo wystąpienia do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia spadku. W ramach postępowania sąd podejmuje decyzję o zabezpieczeniu majątku spadkowego, m.in. poprzez: zablokowanie rachunków bankowych, wpisanie do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości czy ustanowienie zakazu sprzedaży majątku spadkowego. Celem każdej sprawy o zabezpieczenie spadku jest ochrona majątku spadkowego przed zniszczeniem, roztrwonieniem lub przeniesieniem go w ręce osób trzecich.

sprawy spadkowe
sprawy spadkowe1

Sprawy o dział spadku w Szczecinie

Sprawa o dział spadku to postępowanie, w którym dzieli się nabyty uprzednio spadek pomiędzy spadkobierców (w formie umowy zawieranej przed notariuszem lub w toku postępowania sądowego). Spadkobierca może skorzystać z pomocy rzeczoznawcy do wyceny poszczególnych składników majątku spadkowego, co pomaga w ustaleniu wartości całego spadku i jego odpowiedniego podziału między spadkobierców.

Postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

W Polsce postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest prowadzone przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zgonu spadkodawcy. W toku postępowania sąd ustala osoby, które są spadkobiercami po zmarłym oraz ile przysługuje im udziałów w spadku.

Aby zainicjować postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu rejonowego. Wniosek ten musi m.in.: zawierać imię i nazwisko zmarłej osoby, datę i miejsce jej zgonu, oraz dane wszystkich spadkobierców. Spory między spadkobiercami komplikują i wydłużają czas trwania postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Celem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jest uregulowanie sytuacji majątkowej, która powstaje po śmierci spadkodawcy – poprzez ustalenie kręgu spadkobierców oraz przysługujących im udziałów w spadku.

Sprawy o zachowek Szczecin

Sprawa o zachowek to postępowanie sądowe, którego celem jest dochodzenie prawa do minimalnej części spadku przez osoby, które zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego mają do niej prawo. Przysługuje to osobom bliskim zmarłego, tj. dzieciom czy małżonkowi zmarłego, nawet jeśli zostały one pominięte w testamencie lub otrzymały mniejszy udział w spadku niż przysługiwałoby im ]na podstawie ustawy. W ramach postępowania o zachowek strona występuje do sądu z pozwem i na podstawie zebranych dowodów sąd ustala skład spadku oraz wysokość udziału, który przysługiwałby jej na podstawie ustawy.

sprawy spadkowe2