Zakres usług

icon

Jako adwokat codziennie mierzę się ze sprawami, które wymagają ode mnie nie tylko dużego zaangażowania, ale także wiedzy popartej doświadczeniem. Z tego względu prowadzę sprawy tylko z wybranych gałęzi prawa.

icon

Świadczę usługi prawne zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Specjalizuję się w prawie karnym i rodzinnym – postępowania z tego zakresu prowadzę najczęściej. Oprócz tego chętnie zajmuję się także sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, odszkodowań czy prawa spadkowego. Klienci spoza Szczecina mogą również skorzystać z porady prawnej online.

Co wchodzi w zakres moich usług?

icon

Prawo karne: skuteczny adwokat

prawo karne: obrona Klienta przed sądami, organami ściągania w sprawach karnych i wykroczeniowych, reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych i posiłkowych, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz wniosków na etapie postępowania wykonawczego – już po uprawomocnieniu się wyroku sądu (m.in. wniosków o odroczenie wykonania kary czy o zastosowanie dozoru elektronicznego)

icon

Prawo rodzinne: dobry adwokat do spraw rozwodowych

prawo rodzinne: sprawy rozwodowe, o separację, sprawy alimentacyjne,  sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dzieckiem czy miejsca jego pobytu, kwestie majątkowe (ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku, rozliczenie konkubinatu)

icon

Adwokat Szczecin: prawo cywilne

prawo cywilne: sprawy o zapłatę, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, spory wynikające z zawartych umów (w tym w spory z deweloperami), sprawy o naruszenie dóbr osobistych, roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji, o ochronę własności i posiadania czy pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

icon

Sprawy spadkowe Szczecin

sprawy spadkowe: o zabezpieczenie spadku, dział spadku, o zachowek, o stwierdzenie nabycia spadku, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia czy stwierdzenie nieważności testamentu

icon

Odszkodowania Szczecin

sprawy odszkodowawcze: o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci najbliższej osoby, sprawy dotyczące szkód komunikacyjnych, błędów medycznych czy wypadków przy pracy

icon

Posiadam też specjalną ofertę dla przedsiębiorców – na prośbę Klienta podejmę się kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstwa. Usługa obejmuje udzielanie porad prawnych (także w zakresie bieżących zmian legislacyjnych), przygotowywanie i opiniowanie umów z pracownikami, klientami i kontrahentami, reprezentowanie firmy w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Na życzenie przedsiębiorcy – także negocjacje z kontrahentami, które mają na celu wypracowanie stanowiska najkorzystniejszego dla Klienta. Ponadto prowadzę też windykację zaległych należności.

Cenę za usługę ustalam indywidualnie, w oparciu o rodzaj sprawy, stopień jej złożoności czy konieczność zaangażowania w nią innych specjalistów. W zależności od preferencji Klienta proponuję:

rozliczenie w oparciu
o stawkę godzinową

ustalenie odgórnej kwoty za poprowadzenie całej sprawy lub wykonanie konkretnych czynności
(możliwy jest też wariant łączący oba podejścia).

Możliwe jest też uzależnienie wysokości części wynagrodzenia od wyniku sprawy (success fee).