Jak złożyć pozew o rozwód? Wszystko, co powinieneś o tym wiedzieć

icon

Prowadzone statystyki od lat pokazują, że liczba rozwodów wzrasta i coraz więcej małżeństw decyduje się na ten krok. Sprawy tego typu zazwyczaj nie należą do łatwych, ponieważ są związane z silnymi, często negatywnymi emocjami. Odpowiednie przygotowanie do sprawy rozwodowej i świadomość tego, jak ona wygląda, może pomóc. Najlepiej zacząć od początku, czyli od pozwu rozwodowego. Jak on wygląda i kto może go złożyć? 

Jak wygląda pozew o rozwód?

Kwestie dotyczące tego, co powinien zawierać pozew o rozwód, są bardzo ważne, ponieważ zadbanie o wymogi formalne i dobre przygotowanie w tym zakresie usprawnia cały proces. Podstawą jest oznaczenie pisma jako pozwu rozwodowego i sądu, do którego jest on kierowany. W postępowaniu rozwodowym trzeba określić strony ze wskazaniem ich imion, nazwisk, adresów i numeru PESEL osoby wnoszącej pozew. Pozew o rozwód musi też zawierać jasne żądanie, tzn. określać, czy jest wnoszony bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie obojga małżonków czy z orzeczeniem o winie pozwanego. W piśmie procesowym musi się znaleźć uzasadnienie, czyli argumenty i dowody na to, że nastąpił całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Należy też wskazać, czy podjęto próbę mediacji, a jeśli nie – dlaczego tego nie zrobiono. Pozew o rozwód należy własnoręcznie podpisać.

Jeśli strony postępowania mają małoletnie dzieci, w pozwie powinno się wnieść o rozstrzygnięcie przez sąd spraw z tego zakresu. Mowa o władzy rodzicielskiej, zasądzeniu alimentów (wraz ze wskazaniem ich żądanej wysokości i jej uzasadnieniem), sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem i ustaleniu jego miejsca pobytu.

AdobeStock 229225804

Co jest potrzebne do pozwu o rozwód?

Przygotowując pozew o rozwód, nie można zapomnieć o załącznikach. Jednym z nich jest odpis skróconego aktu małżeństwa. Jeśli strony mają małoletnie dzieci, w załącznikach powinny znaleźć się też skrócone odpisy ich aktów urodzenia, a także numery PESEL. Podstawą jest też dowód uiszczenia opłaty za pozew i odpis pozwu dla strony przeciwnej. Ile kosztuje pozew o rozwód? Na ten moment opłata wynosi 600 zł.

W pozwie o rozwód warto uwzględnić dowody, które potwierdzają jego zasadność. Szczególnie ważne jest to przy sprawach, w których małżonek wnosi o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy drugiej strony. W załączniku mogą się też znaleźć dokumenty potwierdzające koszty utrzymania dzieci i zarobki powoda.

Kto może złożyć pozew o rozwód?

Każdy z małżonków może złożyć pozew o rozwód, jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Sąd jest zobowiązany do tego, aby ustalić, czy wskazane przesłanki zostały spełnione. Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oznacza, że zanikły więzi: duchowa, fizyczna i gospodarcza. 

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składa się do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jedno z nich w tym okręgu nadal ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli nie ma takiej podstawy do określenia właściwości sądu, pozew o rozwód składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej, a jeśli i to jest niemożliwe, pismo kieruje się do sądu miejsca zamieszkania powoda.

Pozew rozwodowy składa się w dwóch egzemplarzach i można to zrobić osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać listem poleconym.